Mijn werk belichaamt een diepe waardering voor de schoonheid die te vinden is in eenvoud, imperfectie en de vergankelijke aard van het bestaan. Mijn rijke impasto-techniek, bereikt door het gebruik van verschillende gereedschappen en materialen, geeft mijn werken een levendige vitaliteit. De wisselwerking tussen schilderkunst en beeldhouwkunst vervaagt de grenzen, resulterend in kunstwerken die fysiek ruimte innemen en een eigen aanwezigheid hebben.

Centraal in mijn artistieke visie staat mijn verkenning van intense kleuren die zijn afgeleid uit pure pigmenten. Deze kleuren brengen niet alleen een gevoel van rust in mijn werken, maar geven ze ook een boeiende en zintuiglijke aanwezigheid. De ultramatte oppervlakken en patina van mijn werken, die doen denken aan fluweel, creëren een uniek visueel effect. Ze absorberen licht, waardoor het teder wordt gereflecteerd op de vormen, wat hun diepte en textuur versterkt.

Mijn werken gaan verder dan louter representaties; ze staan op zichzelf als onafhankelijke entiteiten met een eigen intrinsieke waarde. Dit plaatst me in de traditie van ZERO-kunstenaars zoals Robert Ryman en Yves Klein. Mijn werken roepen soms een minimalistische esthetiek op, terwijl ze op andere momenten een levendige en expressionistische kwaliteit omarmen. Deze dynamische spanning stuwt mijn creatieve proces aan, vergelijkbaar met de wisselende seizoenen in de natuur.

Voor mij is spontaniteit een essentieel aspect van mijn werk. Elk creatief streven brengt verrassingen met zich mee, resulterend in werken die een vreugdevolle en levendige aanwezigheid uitstralen. Ze stralen een gevoel van vrijheid en kracht uit. In de geest van de wijsheid van Lao Tzu werk ik met het concept van "Zijn", terwijl ik gebruik maak van de kracht van "Niet-Zijn". Ik streef ernaar om de diepgaande en onzichtbare aspecten van het menselijk bestaan zichtbaar te maken, omdat ik geloof dat ze van het grootste belang zijn. Deze zoektocht dient als mijn levensmotto en drijft me ertoe deze verborgen waarheden naar voren te brengen door middel van mijn kunst.

Te midden van een tijd die wordt gekenmerkt door polariteit en verwarring biedt mijn benadering wijsheid en begeleiding. Door de schoonheid van imperfectie te omarmen, de vergankelijkheid van het bestaan te erkennen en de wereld van het ontastbare te verkennen, moedigt mijn werk ons aan om troost en betekenis te vinden te midden van de complexiteit van onze wereld. Het nodigt uit tot contemplatie, reflectie en een diepere verbinding met de diepgaande essentie van ons gezamenlijk menselijk bestaan.

English:
My work embodies a deep appreciation for the beauty found in simplicity, imperfection, and the transient nature of existence. My rich impasto technique
, achieved through the use of various tools, infuses my works with a vibrant vitality. The interplay between painting and sculpture blurs boundaries, resulting in artworks that physically occupy space and possess a distinct presence.

Central to my artistic vision is my exploration of pure and intense colors derived from pigments. These colors not only bring a sense of tranquility to my works but also imbue them with a captivating and sensory presence. The ultra-matte surfaces and patina of my works, reminiscent of velvet, create a unique visual effect. They absorb light, allowing it to be tenderly reflected back onto the forms, enhancing their depth and texture.

My works go beyond mere representations; they stand as independent entities with their own intrinsic value. This aligns me with the tradition of ZERO artists such as Robert Ryman and Yves Klein. The works evoke a minimalist aesthetic at times, while also embracing a lively and expressionistic quality on other occasions. This dynamic tension drives my creative process, much like the changing seasons in nature.

For me, spontaneity is an essential aspect of my work. Each creative endeavor brings surprises, resulting in works that exude a joyful and vibrant presence. They radiate a sense of freedom and strength. In the spirit of Lao Tzu's wisdom, I work with the concept of "Being," while utilizing the power of "Non-Being." I aim to make visible the profound and invisible aspects of humanity, believing that they are of utmost importance. This pursuit serves as my life's motto, compelling me to bring forth these hidden truths through my art.

In the midst of a time characterized by polarity and confusion, my approach offers wisdom and guidance. By embracing the beauty of imperfection, the transience of existence, and the exploration of the intangible, my work encourages us to find solace and meaning amidst the complexities of our world.

French:
Mon travail incarne une profonde appréciation de la beauté que l'on trouve dans la simplicité, l'imperfection et la nature éphémère de l'existence. Ma technique riche d'impasto, réalisée à l'aide de différents outils, insuffle à mes œuvres une vitalité vibrante. L'interaction entre la peinture et la sculpture brouille les frontières, donnant lieu à des œuvres qui occupent physiquement l'espace et possèdent une présence distincte.

Au cœur de ma vision artistique se trouve mon exploration des couleurs pures et intenses dérivées des pigments. Ces couleurs apportent non seulement une sensation de tranquillité à mes œuvres, mais les imprègnent également d'une présence captivante et sensorielle. Les surfaces ultra-mates et le patine de mes œuvres, rappelant le velours, créent un effet visuel unique. Elles absorbent la lumière, permettant de la refléter délicatement sur les formes, rehaussant leur profondeur et leur texture.

Mes œuvres vont au-delà de simples représentations ; elles sont des entités indépendantes ayant leur propre valeur intrinsèque. Cela me place dans la lignée des artistes du mouvement ZERO tels que Robert Ryman et Yves Klein. Les œuvres évoquent parfois une esthétique minimaliste, tout en embrassant à d'autres occasions une qualité vive et expressionniste. Cette tension dynamique nourrit mon processus créatif, à l'instar des saisons changeantes dans la nature.

Pour moi, la spontanéité est un aspect essentiel de mon travail. Chaque entreprise créative

apporte des surprises, ce qui se traduit par des œuvres qui dégagent une présence joyeuse et vibrante. Elles rayonnent un sentiment de liberté et de force. Dans l'esprit de la sagesse de Lao Tseu, je travaille avec le concept de "l'Être", tout en utilisant le pouvoir du "Non-Être". Je vise à rendre visible les aspects profonds et invisibles de l'humanité, convaincu qu'ils revêtent une importance capitale. Cette quête est mon credo de vie, me poussant à faire émerger ces vérités cachées à travers mon art.

Au milieu d'une époque caractérisée par la polarité et la confusion, mon approche offre sagesse et guidance. En embrassant la beauté de l'imperfection, la fugacité de l'existence et l'exploration de l'intangible, mon travail nous encourage à trouver réconfort et sens au milieu des complexités de notre monde. Il invite à la contemplation, à la réflexion et à une connexion plus profonde avec l'essence profonde de notre existence humaine commune.